На шляху до забезпечення доступності та інклюзивності столичних судів

Статтями 7, 8, 9 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» врегульовано питання щодо здійснення правосуддя в Україні на засадах рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом незалежно від раси, кольору шкіри, мови, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних та інших ознак. Усім суб’єктам правовідносин гарантується захист їх прав, свобод і законних інтересів незалежним  і безстороннім судом, утвореним відповідно до Закону.

Конвенція про права осіб з інвалідністю в статті 9 («Доступність») регламентує, що держави-учасниці повинні вживати належних заходів щодо забезпечення особам з інвалідністю доступу на рівні з іншими до фізичного оточення, транспорту, інформації тощо, у тому числі до будівель, усунувши перешкоди, які заважають цій доступності.

Забезпечення доступності споруд для людей з інвалідністю може відбуватися тільки шляхом проведення конкретних заходів, що дозволяють пристосувати оточуюче середовище до потреб таких людей з урахуванням індивідуальних особливостей фізичного обмеження і специфіки нозологій.

Серед першочергових завдань, які стоять перед судовою владою щодо реалізації права громадян на доступ до правосуддя є забезпечення належного доступу до приміщень суду, судової інформації та участі в судовому процесі людей з інвалідністю.

На реалізацію програми реформування у судах столичного регіону взяла курс спеціально створена Робоча група із забезпечення доступності суду та судової процедури для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в місті Києві.

Робоча група була утворена за ініціативою ВГО «Правозахисна спілка осіб з інвалідністю» у лютому 2017 року і поставила за мету своєї діяльності практичну реалізацію принципів верховенства права і забезпечення особам з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в місті Києві права на справедливий судовий захист через забезпечення доступності та безбар’єрності судової установи (архітектурна, інформаційна, транспортна доступність) та судової процедури (процесуальні гарантії). Для успішного здійснення цих завдань затверджена Стратегія діяльності робочої групи на 201 7 рік.

Основними шляхами досягнення Робочою групою поставленої мети Стратегією-201 7 визначені:

  • проведення круглих столів з проблематики доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;
  • проведення тренінгів (семінарів) з проблематики доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;
  • проведення аудиту зовнішньої та внутрішньої доступності судових установ для осіб з інвалідністю;
  • проведення аудиту інформаційно-технічного забезпечення судових установ для потреб осіб з інвалідністю;
  • спільні засідання робочої групи та комітетів доступності стосовно забезпечення зовнішньої доступності судових установ.

Членами робочої групи стали представники апеляційних судів столиці: Анатолій Овчаренко, (Київський апеляційний господарський суд), Олег Радченко (Апеляційний суд міста Києва), Олег Угнівенко (Київський апеляційний адміністративний суд), Оксана Зельдич (Апеляційний суд Київської області), а також: Богдан Моніч (Рада суддів України), Олександр Сімановський (ТУ ДСА України в місті Києві), Іван Марусевич (ВГО «Асоціація осіб з інвалідністю-спинальників України»), Богдан Мойса (Українська Гельсінська спілка з прав людини), Віктор Романюк (Центральне управління УТОС) та Вікторія Назаренко та Олег Полозюк (Національна асамблея людей з інвалідністю України).

Очолив робочу групу Олександр Вознюк (ВГОІ «Правозахисна спілка осіб з інвалідністю»), а Наталія Чумак (ГО «Інститут судового менеджменту») обрана його заступником. Робоча група щомісяця проводить свої засідання, на порядок денний виносяться актуальні питання реалізації прийнятої стратегії.

Так, на порядку денному чергового засідання столи питання щодо забезпечення належного доступу осіб з порушеннями зору до інформації, розміщеної на офіційних веб-сайтах судових установ та здійснення необхідних заходів щодо приведення сайтів судів у відповідність до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.201 3 р. №730 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3 і від 29 серпня 2002 р. № 1 302».

За рішенням уряду, інформація на сайтах державних установ повинна бути максимально доступною для адаптивних програм екранного доступу, які забезпечують звукове або брайлівське виведення даних. Аудіо- та відеоматеріали мають супроводжуватися текстом, інформація, розміщена в рухомій стрічці, графічні та мультимедійні матеріали повинні також дублюватися за допомогою тексту.

Засідання робочої групи розпочалося з презентації роботи спеціального програмного забезпечення для зчитування і переведення в звуковий формат інформації, розміщеної на різних веб-ресурсах.

Представив цю програму очільник Громадської організації «Об’єднання користувачів комп’ютерних технологій для осіб з інвалідністю «Вікно в світ» Костянтин Бруль. Він продемонстрував можливості адаптивної програми, тобто програми читання екрану з мовним інтерфейсом, завдяки якій проговорюються всі текстові блоки на екрані, назви ярликів і пунктів меню та складності, які виникають у користувачів з порушенням зору в результаті недотримання розробниками сайтів критеріїв доступності.

За результатами презентації учасники засідання мали змогу безпосередньо оцінити стан доступності інформаційного наповнення офіційних сторінок судів на порталі «Судова влада України» для людей з порушеннями зору та визначити напрямки вдосконалення програмного забезпечення веб-ресурсів судових органів.

Підсумовуючи, учасники зустрічі робочої групи з представниками ДСА України, ДП «ІСС» та громадянами, які представляють інтереси та відстоюють права людей з інвалідністю по зору, визнали корисність та високий рівень її інформативності, а також надзвичайну важливість початку такої плідної взаємодії.

Серед інших завдань Робочої групи важливе місце займає проведення циклу семінарських занять та тренінгів для суддів і працівників апаратів судів з питань забезпечення безбар’єрного доступу до судових установ мало мобільних груп населення, етики спілкування з людьми з інвалідністю, їх правового статусу тощо.

З метою реалізації плану-графіку проведення семінарських занять в Апеляційному суді міста Києва выдбувся перший семінар для працівників Дарницького, Шевченківського та столичного апеляційного судів на тему: «Інклюзивний суд: основні поняття і шляхи розвитку».

Семінар був підготовлений спільними зусиллями представників ВГО «Правозахисна спілка осіб з інвалідністю», ВГО «Національна Асамблея людей з інвалідністю України» та ГО «Інститут судового менеджменту».

Доповідачами виступили від Національної Асамблеї людей з інвалідністю України – Олег Полозюк та від ГО «Інститут судового менеджменту» – Наталія Чумак.

Представники інформаційного центру, відділів правової роботи, документального забезпечення та контролю, забезпечення судового процесу, забезпечення роботи керівника апарату та служби розпорядників дізналися основні теоретичні засади: що таке інклюзивність, хто належить до людей з інвалідністю, якими мають бути інклюзивний суд та доступність до суспільних благ, проаналізували міжнародний досвід.

Окрім поточних питань, поставлених на порядок денний засідання, представники апеляційних судів розповіли про те, що зроблено і що планується зробити для поліпшення доступу людей з інвалідністю до будівлі суду.

Так, зокрема Апеляційним судом міста Києва було представлено презентацію, що стосується реалізованих керівництвом суду заходів, спрямованих на поліпшення доступу до правосуддя людей з інвалідністю.

Під час ознайомлення з презентацією присутніх було проінформовано щодо алгоритму роботи зі створення передумов для зручності перебування людей з інвалідністю в приміщенні Апеляційного суду міста Києва.

Так, зокрема, окрім обладнання елементами безперешкодного доступу людей з інвалідністю до будівлі суду, проводиться інструктаж працівників апарату суду, а також представників охоронних структурних підрозділів щодо правил поводження, надання допомоги та сприяння мало мобільним групам населення.

Крім того, з метою покращення навичок спілкування та роботи з людьми з інвалідністю, які звертаються до суду за захистом своїх прав, проводяться відповідні семінари-тренінги для працівників апарату суду. Разом з тим, проведено анкетування громадян щодо того, чи задоволені вони роботою суду та доступністю до правосуддя. За результатами такого опитування визначено проблемні питання та наразі вживаються заходи із вдосконалення роботи судової установи.

Після закінчення заняття учасники висловили вдячність за важливість та актуальність теми, якість навчального матеріалу, професійний рівень викладачів та отримані нові знання та навички.

Організаторами та учасниками досвід проведення цього семінару визнаний успішним, тематичні навчання з працівниками місцевих та апеляційних судів міста Києва щодо доступності правосуддя та етики спілкування з людьми з інвалідністю будуть обов’язково продовжені.

Робоча група продовжує свою активну діяльність. Про наступні заходи та проекти на шляху до інклюзивного суду ми будемо продовжувати повідомляти наших читачів

Вл.кор.